Ochrana osobních údajů

Zásady zpracování osobních údajů – GDPR

Správcem osobních údajů (dále jen „Správce“) podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen „GDPR”) je Česká basketbalová federace, z. s. IČO 45770778 se sídlem Zátopkova 100/2, Břevnov, 169 00 Praha, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl L, vložka 444.

Společnost, která poskytuje praktické kroky při registraci registrujících, je Sport Invest Marketing, a.s., se sídlem Hvězdova 1716/2b, PSČ 140 00, Praha 4, IČ: 27368637, DIČ: CZ27368637, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 15867 (dále jen „Organizátor").

Osobní údaje

Registrací bere registrující na vědomí zpracovávání jím poskytnutých osobních údajů, a to v rozsahu jméno, příjmení a e-mailová adresa a telefonní číslo.

Správcem osobních údajů je Správce.

Předané osobní údaje jsou využity k zařazení konkrétní osoby do databáze registrujících a jejich následné kontaktování k přednostnímu nákupu vstupenek a aktivit Správce. Tyto činnosti vykonává Správce ve spolupráci s Organizátorem.

Právním titulem zpracovávání osobních údajů je oprávněný zájem Správce.

Osobní údaje jsou zpracovávány od doby registrace registrujících po dobu 2 let.

Osobní údaje mohou být zpracovávány nebo Správcem poskytnuty Organizátorovi.

Registrující má v rámci zpracování osobních údajů následující práva:

  • Právo na přístup ke zpracovávaným osobním údajům
  • Právo na odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů
  • Právo na opravu nepřesných či nesprávných údajů případně doplnění neúplných údajů
  • Právo na výmaz osobních údajů v případě zániku účelu nebo neoprávněného zpracování
  • Právo na omezení nebo blokaci zpracování osobních údajů
  • Právo na výpis osobních údajů ve strukturovaném a strojově čitelném formátu
  • Právo na podání námitky proti zpracování osobních údajů
  • Právo nebýt předmětem automatizovaného rozhodování

Registrující bere na vědomí, že poskytuje osobní údaje dobrovolně. V případě, že údaje neposkytne nebo bude po jejich poskytnutí žádat, aby nebyly dále zpracovávány, nemůže být veden v databázi, neboť nebude možné zjistit jeho totožnost a dále s ním komunikovat. Ukončením zpracování osobních údajů registrujícího proto končí jeho vedení v databázi.

V případě pochybností o dodržování práv Správcem jakožto správcem osobních údajů se může soutěžící obrátit písemně na Správce na adrese jeho sídla nebo na e-mail info@ceskodribluje.cz. Na těchto adresách může registrující podat námitky, žádosti, stížnosti či jiné dotazy, týkající se ochrany osobních údajů. Dozorovým orgánem ochrany osobních údajů je Úřad pro ochranu osobních údajů, ke kterému může soutěžící podat stížnost.

Správce informuje registrující, že na Webové stránce (www.ceskodribluje.cz) může využívat dočasné soubory registrujících ukládané v zařízení registrujících (dále „cookies"), a to za účelem usnadnění technického chodu této webové stránky, k provedení Registrace a k dalším marketingovým účelům Správce. Registrující uděluje Správci a Organizátorovi souhlas s využíváním cookies za stejných podmínek, za jakých budou zpracovávány jeho osobní údaje. Správu cookies lze provádět nástroji nastavení všech běžných webových prohlížečů. Odvolá-li registrující souhlas s využíváním cookies, je Správce oprávněn jej ze databáze vyloučit.